شرکت ریحون
نام ثبت شده: سفیر آسمان آبی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۸۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۷۶

آدرس
تهران. خيابان مرزداران. خيابان الوند ١٣ خيابان شهيد بيژن إبراهيمي ساختمان تجاري و اداري الوند. طبقه ١١ واحد ٣.
کد پستی: ١٤٦٣٧٣٨٩۱۳

تلفن های ریحون
تلفن: ٤٤٢٤٣٥٥٠/ ٤٤٢٤٣٠٤٨/ ٤٤٢٤٣٦١١ / ٤٤٢٤٣٨٠٤ / ٤٤٢٤١٤٢٦