شرکت ریحون
نام ثبت شده: سفیر آسمان آبی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۸۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۶۴۵۷۶

آدرس
تهران. خیابان مرزداران. خیابان الوند ١٣ خیابان شهید بیژن إبراهیمی ساختمان تجاری و اداری الوند. طبقه ١١ واحد ٣.
کد پستی: ١۴۶٣٧٣٨٩۱۳

تلفن های ریحون
تلفن: ۴۴٢۴٣۵۵٠/ ۴۴٢۴٣٠۴٨/ ۴۴٢۴٣۶١١ / ۴۴٢۴٣٨٠۴ / ۴۴٢۴١۴٢۶